Thứ hai, 27/03/2023 05:37 Thứ hai, 27/03/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục và chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Người hỏi: Hoan
Tôi sống tại khu Bảo Đà, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì. Gia đình tôi muốn mua 1 mảnh đất 112m2 mà trong đó có 50m2 đất ở, 62m2 đất vườn. Gia đình tôi muốn xin chuyển đổi từ đất vườn sang đất ở thì thủ tục như thế nào và chi phí là bao nhiêu? Trân trọng cảm ơn!
STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển mục đích sử dụng của gia đình ông (bà) thuộc trường hợp phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp huyện) trên cơ sở Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

* Trình tự thủ tục như sau:

 

1- Chủ sử dụng đất lập 01 bộ hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện, hồ sơ gồm:

 

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu số 01ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường);

 

+Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

 +Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Cơ quan tài nguyên môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

 

2- Trong thời gian không quá 08ngày làm việc,kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ,PhòngTài nguyênvà Môi trường thực hiện việc thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đấttrình UBND cấp huyện quyết định.

 

3-Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, UBND cấp huyệnký Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

 

4-Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, chủ sử dụng đất đến nhận Quyết định chuyển mục đích sử dụng đấttại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

 

Căn cứ vào kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sẽ thực hiện xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện để trao lại cho chủ sử dụng đất.

 

* Chi phí thực hiện:

 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, hộ ông (bà) phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng tại Kho bạc Nhà nước sau khi có Thông báo của cơ quan thuế và nộp lại chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện.

 

Lệ phí khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HDND tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ chín về việc quy định mức thu, lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.