Thứ năm, 28/09/2023 14:53 Thứ năm, 28/09/2023

Tam Nông: Đảm bảo sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập

PhuthoPortal - Bắt đầu từ ngày 1/1/2020, 4 đơn vị hành chính cấp xã mới của huyện Tam Nông chính thức đi vào hoạt động. Hiện tại, Tam Nông đã thông qua tổ chức bộ máy và các chức danh cán bộ, công chức tại những đơn vị hành chính mới sáp nhập; theo phương châm lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đảm bảo đúng người, đúng việc, có năng lực thực tiễn để chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

image001_58.jpgCán bộ xã Cổ Tiết bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ trong việc sắp xếp cán bộ sau sáp nhập

Theo đề án, huyện Tam Nông tiến hành sáp nhập 12 xã không đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số thành 4 xã mới gồm: xã Dân Quyền (sáp nhập từ 3 xã Hồng Đà, Thượng Nông, Dậu Dương); Vạn Xuân (sáp nhập từ 3 xã Cổ Tiết, Văn Lương, Tam Cường); Bắc Sơn (sáp nhập từ 3 xã Vực Trường, Hương Nha, Xuân Quang); Lam Sơn (sáp nhập từ 3 xã Tứ Mỹ, Phương Thịnh, Hùng Đô). Số đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Tam Nông sẽ giảm 8 xã, từ 20 đơn vị xuống còn 12 đơn vị hành chính.

Đến nay, huyện Tam Nông đã hoàn thành xong các bước và rà soát về số khẩu, địa giới hành chính, điều kiện sinh hoạt, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân ở tất cả các đơn vị hành chính trên địa bàn và nhận được sự đồng thuận nhất trí cao trong cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Huyện đã thông qua tổ chức bộ máy và các chức danh cán bộ, công chức tại các đơn vị hành chính mới.

Ông Phan Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cho biết: Huyện đang khẩn trương chỉ đạo để hoàn thành việc kiện toàn về nhân sự bộ máy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại mỗi địa phương xong trước ngày 31/12/2019 để kịp cho ngày 1/1/2020 bộ máy mới ra mắt và chính thức đi vào hoạt động. Đặc biệt, huyện quan tâm chú trọng đến việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức sau sáp nhập trên tinh thần phải đồng bộ, có lộ trình, cách làm phù hợp, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan, nóng vội. Do đó, huyện đã tiến hành việc khảo sát, xây dựng phương án, lộ trình thực hiện tinh gọn bộ máy một cách thận trọng. Thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban liên quan để chủ động tiến hành quá trình sắp xếp các xã. Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức các xã sau khi sáp nhập; đưa ra định hướng bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức của đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện ủy Tam Nông đã tổ chức gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo tiền nhiệm của các đơn vị, thông qua danh sách nhân sự ở 4 đơn vị mới và lắng nghe tâm tư nguyện vọng cũng như những đề xuất, kiến nghị từ cơ sở để đưa ra giải pháp hiệu quả nhất. Huyện ủy cũng đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự dự kiến bố trí BCH, BTV các xã sau sáp nhập tại 4 xã Thượng Nông, Cổ Tiết, Phương Thịnh và Hương Nha. Trên cơ sở lấy phiếu tín nhiệm của BCH các xã, BTV Huyện ủy tiến hành bỏ phiếu phê duyệt nhân sự dự kiến BCH các xã sau sáp nhập. BCH các xã sau sáp nhập chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2020.

image003_48.jpgCác đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với BCH các xã sáp nhập

Huyện đã đưa ra phương án về sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức tại ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sáp nhập là giữ nguyên số lượng đội ngũ cán bộ, công chức hiện có của các xã sáp nhập. Sau sáp nhập dự kiến bố trí các chức danh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể bố trí 1 người/chức danh. Những cán bộ còn lại trước đây là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND bố trí cấp phó; cán bộ là cấp trưởng còn lại thuộc MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, huyện sẽ rà soát chuyên môn để bố trí sang chức danh công chức phù hợp.

Huyện sẽ bố trí cán bộ, công chức ở các ĐVHC cấp xã sang ĐVHC cấp xã không sáp nhập còn thiếu biên chế được giao để đảm bảo cân đối đội ngũ cán bộ, công chức. Số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư còn lại sau sáp nhập là 159 người, trong đó có 104 người nghỉ hưu theo lộ trình đến năm 2024, số cán bộ còn lại (55 người) và 96 cán bộ không chuyên trách cấp xã dôi dư huyện sẽ tiếp tục vận động, sắp xếp, bố trí, điều chuyển để đảm bảo theo quy định.

Một số cán bộ bán chuyên trách tuổi đời còn trẻ đã mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng muốn được tiếp tục công tác. Anh Nguyễn Văn Sắc - Phó Chủ tịch MTTQ xã Cổ Tiết cho biết: Nếu có thể, tôi muốn được tiếp tục bố trí kiêm nhiệm sau khi sáp nhập nên rất mong muốn chính quyền xã phổ biến các yêu cầu về văn bằng, các điều kiện để được đảm nhiệm công việc sau khi sáp nhập.

Thời gian tới, để từng bước giải quyết vấn đề dôi dư cán bộ, công chức sau sáp nhập, huyện Tam Nông sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp: Vận động nghỉ hưu trước tuổi, vận động nghỉ hưởng chính sách theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo các xã thuộc diện sáp nhập không đề nghị bổ sung nhân sự, đồng thời bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh; luân chuyển cán bộ, công chức về huyện công tác hoặc bố trí sang làm việc ở xã không thuộc diện sáp nhập.

Huyện đang xây dựng lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế. Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các tổ chức trong bộ máy hệ thống chính trị, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại những đơn vị hành chính mới.

Cùng với đó, quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp. Chậm nhất sau 5 năm kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất thì biên chế và số lượng cấp phó của các đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định.

Thu Hương