Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX

PhuthoPortal - Ngày 31/12/2019 Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành văn bản số 110/KH-TU về kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm