Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

PhuthoPortal - Ngày 18/11/2019, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành văn bản số 106-KH/TU về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .

Chi tiết xem tài liệu đính kèm