Chương trình làm việc kỳ họp thứ Mười - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Từ ngày 08/7/2020 đến hết ngày 09/7/2020

 

Thời gian làm việc hàng ngày:

- Buổi sáng từ ­7h00’ đến 11h30’

- Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00'

NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 2020

(Truyền hình trực tiếp từ 7h30’ đến 9h45’ )

BUỔI SÁNG:

I. Từ ­7h00' đến 7h10': Các đại biểu nhận tài liệu

II. Từ ­7h10' đến 7h20': Họp phiên trù bị

III. Từ ­7h30' đến 7h45': Khai mạc kỳ họp

IV. Từ 7h45' đến 9h45': Hội đồng nhân dân tỉnh nghe các báo cáo, tờ trình

1. UBND tỉnh trình

Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

2. Ủy ban MTTQ tỉnh

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVIII

3. UBND tỉnh tiếp tục trình

1- Báo cáo tóm tắt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

2- Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín

3- Tờ trình về việc quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

4- Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

5- Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

6- Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

4. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

5. Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh

Báo cáo thẩm tra về quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế đối với  người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí cận nghèo trên địa bàn tỉnh

6. Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Báo cáo thẩm tra đối với báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh

V. Từ 9h45’ đến 10h00’: Các đại biểu HĐND tỉnh nghỉ giải lao

VI. Từ 10h00’ đến 10h50’: HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Từ 10h00’ đến 10h20’:hhhhhHh HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

2. Từ 10h20’ đến 10h50’: HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

VII. Từ 10h50’: Chủ tọa kỳ họp thông báo danh sách chia tổ thảo luận, địa điểm thảo luận, quán triệt việc thảo luận tại tổ

BUỔI CHIỀU:

I. Từ ­13h30' đến 17h00’: Các đại biểu thảo luận tại tổ

II. Từ 16h30': Tổ trưởng các tổ thảo luận dự họp và báo cáo kết quả thảo luận tổ với Chủ tọa kỳ họp tại phòng họp số 7, Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tổ phó các Tổ đại biểu duy trì họp tổ đến hết giờ.

NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2020

(Buổi sáng truyền hình trực tiếp từ­ 7h00' đến 11h30'

Buổi chiều truyền hình trực tiếp từ 13h30' đến 17h00')

BUỔI SÁNG: HĐND tỉnh thảo luận, nghe giải trình và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường

I. Từ 7h00' đến 9h30': HĐND tỉnh tiến hành nội dung thảo luận, yêu cầu giải trình

II. Từ 9h30' đến 9h45': Các đại biểu HĐND tỉnh nghỉ giải lao.

III. Từ 9h45' đến 11h30': HĐND tỉnh tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

BUỔI CHIỀU:  

I. Từ 13h30’ đến 15h00’: HĐND tiếp tục chất vấn, trả lời chất vấn

II. Từ 15h00’ đến 15h15’: Mời các đại biểu HĐND tỉnh nghỉ giải lao.

III. Từ 15h15’ đến 15h55’: Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến

IV. Từ 15h55’ đến 16h45’: Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết

1- Nghị quyết quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

2- Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

3- Nghị quyết quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

4- Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

5- Nghị quyết thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

6- Nghị quyết bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

7- Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Nhà Vác, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao

8- Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng một số hạng mục công trình thuộc Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ

9- Nghị quyết về việc đồng ý đầu tư dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, thành phố Việt Trì

10- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 68/2004/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán NSĐP của UBND các cấp đến HĐND cùng cấp; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND các cấp

11- Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2020 - 2021

12- Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

13- Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ nạn nhân của hành vi mua bán người trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

V. Từ 16h45’: Bế mạc kỳ họp