Xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam

PhuthoPortal - Ngày 9/12/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5511/UBND-KGVX thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp nghe UBND TP Việt Trì báo cáo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Quyết định 817/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án phát triển thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Văn bản nêu rõ: Về quan điểm, Quyết định 817/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là cơ hội để từng bước cụ thể hóa việc xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Việc triển khai thực hiện Đề án phải mang tính định hướng chiến lược, có tầm nhìn xa, để hình thành được cơ bản các tiêu chí, nội dung của thành phố lễ hội; đồng thời cần xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để làm ngay trong những năm tới.

UBND tỉnh sẽ có trách nhiệm chỉ đạo triển khai cụ thể các nhiệm vụ, UBND thành phố Việt Trì là đơn vị chủ trì, đầu mối, các sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ cùng phối hợp để thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ mở chuyên mục để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam

Về phương hướng thực hiện: Giao UBND thành phố Việt Trì chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các đơn vị liên quan, xây dựng nội dung Kế hoạch tổng thể của tỉnh để thực hiện Quyết định số 817/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, nghiên cứu để thực hiện cụ thể hóa về bảo tồn phát triển Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và quy hoạch xây dựng thành phố Việt Trì, xác định Khu Di tích lịch sử Đền Hùng là trung tâm. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các lễ hội, phục dựng có chọn lọc những lễ hội đã mai một.

Xây dựng thành phố Việt Trì từ một thành phố công nghiệp nặng của những năm 60 của thế kỷ trước trở thành thành phố lễ hội văn hóa du lịch, công nghiệp không khói, trọng tâm là du lịch văn hóa lịch sử, văn hóa tâm linh, hình thành các điểm du lịch, gắn kết các tour phục vụ đồng bào du khách cả nước.

Xây dựng thành phố Việt Trì có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường sống, kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, văn minh nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc dân tộc đáp ứng được nhu cầu đa dạng của du khách.

Tạo dựng và hình thành văn hóa, môi trường sống đặc trưng của vùng đất Tổ (cởi mở, thân thiện, đoàn kết, thành phố văn minh, không có các tệ nạn xã hội, quản lý đô thị theo tinh thần thượng tôn pháp luật).

Nguồn nhân lực làm du lịch phải được đào tạo bài bản, có đặc trưng riêng. Phát huy tinh thần chủ thể tham gia hoạt động lễ hội của người dân, trong đó đề cao vai trò, ý thức bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa của chính người dân địa phương

Bên cạnh đó, sử dụng các nguồn lực tối ưu, phát huy hiệu quả, tạo cơ chế đột phá về chính sách cho thành phố Việt Trì nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo, huy động cao nhất mọi nguồn lực để phát triển.

BBT