Báo cáo công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020

PhuthoPortal - Ngày 19/2/2021, Sở Tài chính ban hành Văn bản số 36/BC-STC về báo cáo công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước, danh mục công trình, các chủ đầu tư và nhà thầu vi phạm thời gian quyết toán theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Danh mục các công trình hoàn thành chậm quyết toán tính đến ngày 31/12/2020