Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ, phiên bản 2.0

PhuthoPortal - Ngày 2/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ, phiên bản 2.0.

Việc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ giúp lãnh đạo tỉnh có cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai Chính quyền điện tử kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đặc biệt, khi việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tại tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng.

Kiến trúc Chính quyền điện tử sẽ giúp đạt được những mục tiêu: Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin.

Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tại tỉnh Phú Thọ.

Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế tại tỉnh Phú Thọ.

Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống công nghệ thông tin cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Xây dựng Chính quyền điện tử Phú Thọ làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động công nghệ thông tin tại tỉnh Phú Thọ theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 3/7/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng Chính quyền điện tử các cấp đảm bảo tuân thủ theo Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh. Có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh các phiên bản kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh khi có sự thay đổi đảm bảo xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT