Thông tin dự án, thông báo mời quan tâm và yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu nhà ở nông thôn Trại Mít, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh ra Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu nhà ở nông thôn Trại Mít, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ Khoản 2, Điều 108, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư. Dự án Khu nhà ở nông thôn Trại Mít, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (m1): (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, TĐC): 1.629.687.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm hai mươi chín tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu đồng) ngoài việc phải đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Báo Đấu thầu theo quy định  Luật Đấu thầu và Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ, còn phải đăng tải bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng đăng tải thông tin dự án:

Quyết định 1150 của UBND tỉnh

Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư (bản tiếng việt)

Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư (bản tiếng anh)

Thông báo mời quan tâm (bản tiếng việt)

Thông báo mời quan tâm (bản tiếng anh)