365 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng năm 2021

PhuthoPortal - Tính từ đầu năm đến ngày 15/6/2021, toàn tỉnh có 365 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 2.942,7 tỷ đồng, tăng 6,4% về số doanh nghiệp và tăng 37,9% về số vốn so với cùng kỳ năm 2020. Vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Dây chuyền sản xuất bao bì của Công ty TNHH FLECON Việt Nam (khu Công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì)

Theo loại hình doanh nghiệp, Công ty TNHH một thành viên có 220 doanh nghiệp đăng ký mới, chiếm 60,3%, tăng 8,4% so với cùng kỳ; Công ty TNHH hai thành viên trở lên có 65 doanh nghiệp, chiếm 17,8%, bằng 79,3% cùng kỳ; Công ty cổ phần có 78 doanh nghiệp, chiếm 21,4%, tăng 39,3%; doanh nghiệp tư nhân có 2 doanh nghiệp, tương đương cùng kỳ năm 2020.

Toàn tỉnh có 153 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 34,2% so với cùng kỳ, tập trung ở loại hình Công ty TNHH với 114 doanh nghiệp, tăng 65,2%. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 228 doanh nghiệp, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 162 Công ty TNHH (chiếm 71,1%), 54 Công ty cổ phần (chiếm 23,7%), 12 doanh nghiệp tư nhân.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh là 31 doanh nghiệp (tăng 12 doanh nghiệp so với cùng kỳ), trong đó có 25 Công ty TNHH (chiếm 80,6%), 4 Công ty cổ phần và 2 doanh nghiệp tư nhân.

Nguyễn Liên