Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý
PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 24/7 - 24/8/2021.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp