Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Lập với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Tổng diện tích đất tự nhiên là 43.824,65 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 37.180,28 ha, chiếm 84,84% tổng diện tích tự nhiên.

(Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 3.214,26 ha).

+ Đất phi nông nghiệp: 6.465,31 ha, chiếm 14,75% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất chưa sử dụng: 179,06 ha, chiếm 0,41% tổng diện tích tự nhiên.

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng như sau:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.029,18 ha.

(Đất chuyên trồng lúa nước là 393,58 ha).

+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 229,25 ha.

+ Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 18,13 ha.

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:

Trong kỳ quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 20,16 ha để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm