Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2202/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu thời kỳ quy hoạch sử dụng đất của thị xã Phú Thọ với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

Tổng diện tích đất tự nhiên là 6.520,15ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 2.716,52ha, chiếm 41,66% tổng diện tích tự nhiên.

(Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 362,30 ha).

+ Đất phi nông nghiệp: 3.774,61 ha, chiếm 57,89% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất chưa sử dụng: 29,02 ha, chiếm 0,45% tổng diện tích tự nhiên.

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 1.663,81 ha, gồm:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1.555,09 ha.

(Đất chuyên trồng lúa nước là 427,88ha).

+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 46,02 ha.

+ Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 62,70 ha.

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng

Trong kỳ quy hoạch đã đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 5,29 ha. Toàn bộ diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào mục đích đất phi nông nghiệp.

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Phú Thọ được duyệt kèm theo.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm