Phú Thọ ban hành Nghị quyết về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2021 - 2025

PhuthoPortal - Để mở rộng và tăng nhanh, bền vững số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ngày 29/9/2021, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TU về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021 - 2025.

Viên chức BHXH huyện Tân Sơn tuyên truyền chính sách BHYT đến với người dân

Nghị quyết đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, trong đó tập trung nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên về thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tập trung phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bền vững; đảm bảo đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp khi tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường chất lượng hoạt động của tổ chức BHXH.

Nghị quyết giao các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành những chủ trương, cơ chế, chính sách cụ thể. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết.

Kim Phượng