Công bố báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020

PhuthoPortal - Ngày 19/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức hội thảo công bố báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam đồng chủ trì hội thảo. Dự hội thảo tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ có lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, căn cứ vào Bộ Chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp bộ và Bộ Chỉ số DTI cấp tỉnh năm 2020, Bộ đã tiến hành đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2020 đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ nhất về mức độ chuyển đổi số cấp bộ với 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trên 98 triệu hồ sơ xử lý trực tuyến; trên 100 triệu hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý; trên 99% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử và tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử…

Cả nước có 10 tỉnh, thành phố trong nhóm dẫn đầu về mức độ chuyển đổi số cấp tỉnh là: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ, Ninh Bình, Kiên Giang, Bắc Giang. Thành phố Đà Nẵng là địa phương xếp vị trí thứ nhất cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỉnh Phú Thọ xếp vị trí thứ 18/63 tỉnh, thành phố về mức độ chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020.

Đối với định hướng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2021, 100% dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban quyết định phê duyệt Đề án xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (DTI). Trong đó, Bộ Chỉ số DTI cấp bộ có thang điểm đánh giá là 500 điểm, gồm 7 chỉ số chính là: Chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; hạ tầng và nền tảng số; thông tin và dữ liệu số; hoạt động chuyển đổi số; an toàn, an ninh mạng; đào tạo và phát triển nhân lực với tổng số 41 chỉ số thành phần và 111 tiêu chí.

Các điểm cầu tham dự hội thảo

Bộ Chỉ số DTI cấp tỉnh có thang điểm đánh giá là 1.000 điểm, gồm 3 trụ cột chính là: Chính quyền số (400 điểm); kinh tế số (300 điểm); xã hội số (300 điểm) với tổng số 108 chỉ số thành phần và 306 tiêu chí. Mỗi một trụ cột Bộ Chỉ số DTI cấp tỉnh bao gồm 7 chỉ số chính là: Chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; hạ tầng và nền tảng số; thông tin và dữ liệu số; hoạt động chính quyền số/kinh tế số/xã hội số; an toàn, an ninh mạng; đào tạo và phát triển nhân lực.

Số liệu đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh được căn cứ vào các báo cáo, điều tra xã hội học; sắc thái trên không gian mạng và phỏng vấn chuyên gia.

Việc xác định Bộ Chỉ số DTI cấp bộ, cấp tỉnh nhằm theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Thanh Hòa