Thông tin dự án, thông báo mời quan tâm và yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba

PhuthoPortal - Căn cứ Khoản 2, Điều 108, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải Thông tin dự án, thông báo mời quan tâm và yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba.

Thông tin dự án gồm:

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

- Quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư. 

- Thông báo mời quan tâm bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt).

- Yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt).