Thông báo mời quan tâm - Invitation for interest

Phú Thọ, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Phu Tho, October20, 2021

Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm.

To: Interested investors

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Minh Phương - Thụy Vân, thành phố Việt Trì với các thông tin như sau:

The Department of Planning and Investment of Phu Tho Province would like to invite the investors to submit an application for the implementation of the Minh Phuong - Thuy Van New Urban Area project, Viet Tri City with the following information:

1. Mục tiêu đầu tư:

Investment objectives:

Cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Minh Phương - Thụy Vân được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 09/11/2020. Sau đầu tư xây dựng, sẽ hình thành một khu nhà ở đồng bộ về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội, nhằm xây dựng một khu nhà ở mới khang trang, hiện đại, đảm bảo kiến trúc cảnh quan và môi trường khu vực. Làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan nhà nước quản lý quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng theo hướng phát triển bền vững.

Concretizing the detailed construction planning scheme at the scale of 1/500, Minh Phuong - Thuy Van New Urban Area was approved by the People's Committee of Phu Tho Province under the Decision No. 2922/QD-UBND dated November 09, 2020. After being constructed and invested, a housing area will be formed with a synchronous system of technical and social infrastructure works in order to build a spacious and modern new housing area, ensuring architectural landscape and environment of the area, serving as a legal basis for state agencies to manage land use planning and construction planning towards sustainable development.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (m1): (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, TĐC): 3.256.424.000.000,0 đồng (Ba nghìn hai trăm năm mươi sáu tỷ bốn trăm hai mươi tư triệu đồng).

Total preliminary project implementation cost (m1): (excluding costs of compensation, site clearance and resettlement): 3.256.424.000.000,0 VND (Three thousand two hundred fifty-six billion, four hundred twenty-four million Vietnamese dong).

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2): 117.114.000.000,0 đồng (Một trăm mười bẩy tỷ một trăm mười bốn triệu đồng).

Compensation, support and resettlement costs (m2): 117.114.000.000 VND (One hundred and seventeen billion, one hundred and fourteen million dong).

4. Thời hạn, tiến độ đầu tư:

Investment duration and schedule:

a) Thời hạn thực hiện dự án:

Project implementation duration:

- Đối với đất thương mại, dịch vụ: 50 năm;

For commercial and service land: 50 years

- Đối với đất ở: 50 năm, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng với thời hạn lâu dài.

For residential land: 50 years, the buyers of the housing attached the land use right are entitled to use for a long term.

- Thời điểm tính thời hạn hoạt động của dự án: Từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền.

Time for calculating the project's operation duration: From the date the investor is granted the decisions on land allocation, land lease or change of land use purpose by the competent authorities.

b) Tiến độ đầu tư:

Investment schedule:

- Đến hết quý II năm 2022: Lập và trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; tổ chức lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án;

By the end of the second quarter of 2022: Prepare and submit to the Provincial People's Committee for approval of the project investment policy; organize the selection of investors to implement the project;

- Từ quý III năm 2022 đến hết quý IV năm 2023: Thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mắt bằng và các thủ tục giao đất cho nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đất đai.

From the third quarter of 2022 to the end of the fourth quarter of 2023: Implement procedures for compensation, support, resettlement to clear the land and procedures for land allocation to the investor in accordance with the law on land.

- Từ quý I năm 2024 đến quý IV năm 2028: Tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về phòng cháy chữa cháy, pháp luật về môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan; đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc thuộc dự án theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa các công trình vào sử dụng theo quy định.

From the first quarter of 2024 to the fourth quarter of 2028: Carry out procedures in accordance with the laws on construction, fire protection, environment and other relevant laws; invest in and complete the system of technical infrastructure works and architectural works under the project according to the detailed planning of 1/500 scale already approved by competent authorities; organize the acceptance and handover to put the works into use according to the regulations.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Minh Phương và xã Thụy vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Project implementation location: Located Minh Phuong Ward and Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province.

6. Diện tích khu đất: 432.980,60 m2 (43,29806 ha).

Land area: 432,980.60 m2 (43.29806 ha).

7. Mục đích sử dụng đất: Xây dựng các căn nhà ở, công trình công cộng, cây xanh cảnh quan, mặt nước; hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Land use purposes: Construction of housing, public works, landscape trees, water surface works; system of technical infrastructure works is invested and constructed synchronously.

8. Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án:

Deadline for the investor to submit the project implementation application:

Trước 17 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2021.

Before 5:00 p.m., on November 22, 2021.

9. Thông tin liên hệ:

Contact information:

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Department of Planning and Investment of Phu Tho province

- Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Address: Tran Phu Street, Tan Dan Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province.

- Số điện thoại: 02103 846 581.

Phone number: 02103.846.581.

10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi 01 bản gốc, 04 bản chụp tới Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Interested investors wishing to register for the project must carry out the procedures for digital certificates and submit the project registration application on the National bidding network System and send 1 original, 4 snapshots to the Department of Planning and Investment.

Representative of the Department of Planning and Investment
 

P.P DIRECTOR

VICE DIRECTOR

 

Nguyen Huu Nhu