Điều kiện thành lập, sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp

Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.

Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập khi đáp ứng điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP

Bộ Tư pháp cho biết, việc xây dựng Dự thảo Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý cụ thể, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;… Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức…”.

Dự thảo nêu rõ, nguyên tắc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập phải phù hợp với quy định tại Điều 4 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm duy trì một phần hoặc toàn bộ chức năng, nhiệm vụ sự nghiệp công phục vụ quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu và bảo đảm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công mang tính đặc thù của ngành, lĩnh vực tư pháp theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập khi đáp ứng điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP; phù hợp với tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định rõ điều kiện sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, đơn vị bị sáp nhập khi không đáp ứng đủ các điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị nhận sáp nhập có chức năng, nhiệm vụ hoặc đã được bổ sung chức năng, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị bị sáp nhập hoặc có lĩnh vực hoạt động tương đồng với đơn vị bị sáp nhập; có năng lực tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần nhân lực, tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các đơn vị bị sáp nhập; có phương án tiếp tục hoạt động với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức sau khi nhận sáp nhập bảo đảm chất lượng, hiệu quả được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo đáp ứng điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; phù hợp với tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công lập sau khi nhận sáp nhập phải bảo đảm mức độ tự chủ về tài chính không thấp hơn mức độ tự chủ về tài chính cao nhất của các tổ chức thực hiện sáp nhập tại thời điểm bắt đầu tiến hành hoạt động sáp nhập; trường hợp thực hiện sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Nguồn: chinhphu.vn