Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 19/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2022.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành tốt chỉ tiêu Chính phủ giao, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Các huyện, thành, thị: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 và các Thông tư, Nghị định liên quan đến quy định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Phát huy tốt hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Đài Truyền thanh của địa phương, vừa kết hợp tuyên truyền các nội dung, vừa đưa tin những tập thể, cá nhân có thành tích và những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm công tác tuyển quân. Đồng thời phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động con, em mình lên đường nhập ngũ.

Trực tiếp chỉ đạo và thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, coi trọng các bước xét duyệt hồ sơ, phẩm chất chính trị, đặc biệt là khâu khám và kết luận sức khỏe phải chính xác, có biện pháp chống tiêu cực trong khám tuyển; quá trình thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, thực hiện niêm yết các nội dung theo đúng Thông tư số 148/2018/TT-BQP, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai; quản lý chặt chẽ số công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ; phát lệnh gọi nhập ngũ bảo đảm đúng quy trình, thời gian (tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu giao quân); thực hiện tốt phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, không để “Xã trắng” về tuyển quân.

Để nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ trong đó phải bảo đảm một số chỉ tiêu cụ thể như sau: Tỷ lệ sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 60% trở lên; tỷ lệ trình độ văn hóa trung học phổ thông đạt từ 55% trở lên; tỷ lệ con, em cán bộ đảng viên đạt từ 5% trở lên.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Hội đồng NVQS tỉnh ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành, thị làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đúng các bước, quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức hiệp đồng cụ thể, chặt chẽ với các đơn vị nhận quân trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương và các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức lễ giao, nhận quân cho các đơn vị Quân đội và Công an, bảo đảm đúng quy định.

3. Công an tỉnh: Giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị Công an theo quyết định của Bộ Công an, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, tổ chức thực hiện tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ CAND theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an. Chỉ đạo Công an các huyện, thành, thị phối hợp với cơ quan quân sự quản lý chặt chẽ công dân trong thời gian tổ chức khám sức khỏe và khi phát lệnh gọi nhập ngũ cho đến ngày giao quân.

Tham mưu cho UBND cùng cấp xử lý nghiêm những công dân vi phạm các quy định về công tác đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe, gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật; xét duyệt tiêu chuẩn chính trị của thanh niên nhập ngũ. Thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, có kế hoạch bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức lễ giao nhận quân.

4. Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị, phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an cùng cấp thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS đúng, đủ thành phần theo quy định và tổ chức khám sức khỏe NVQS, Công an. Tổ chức kiểm tra và xem xét, giải quyết những vướng mắc, khiếu nại về công tác khám sức khỏe NVQS, Công an của các địa phương; báo cáo kết quả khám sức khỏe NVQS, công an với UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục các huyện, thành, thị, phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về trình độ văn hóa của công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 đến 25 tuổi và số công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Chỉ đạo ngành Giáo dục phối hợp với cơ quan quân sự các cấp tổng hợp và báo cáo UBND cùng cấp để phục vụ công tác quản lý công dân và xét duyệt nghĩa vụ quân sự; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng trình độ văn hóa trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

6. Sở Tài chính: Bảo đảm kịp thời ngân sách theo phân cấp phục vụ cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đúng quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Phú Thọ: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền Luật NVQS, kịp thời đưa tin, bài phản ánh tình hình, kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các thành viên hội đồng NVQS tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn ngành mình tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhân dân, thanh niên về truyền thống yêu nước, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; thực hiện việc thăm hỏi, động viên gia đình và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ thực hiện Luật NVQS.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT