Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (Mức độ 2)
Trình tự thực hiện

Bước 1. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại trung tâm hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể được đề nghị tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc của đơn vị
- Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc;
- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Thẩm định hồ sơ khen thưởng tại Ban TĐKT 06 ngày và trình Chủ tịch UBND tỉnh 04 ngày cấp có ( tổng thời gian thẩm định không quá 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định)
Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Ban Thi đua, Khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Quản lý Nhà nước vê Thi đua khen thưởng
Kết quả thực hiện Quyết định tặng danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc.
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu

Chủ thể là tập thể có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị tặng danh hiệu thi đua.

Cơ sở pháp lý

Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 5/2020/TT-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2020.

- Văn bản hợp nhất 3/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất thông tư hướng dẫn nghị định 91/2017/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng do Bộ Nội vụ ban hành.

- Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Phú Thọ.

Tài liệu đính kèm