Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện (mức độ 3)
Trình tự thực hiện

Người sử dụng lao động hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.
+ Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện. Việc hướng dẫn phải ghi vào văn bản, trong đó ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện; công chức tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày trả kết quả, thu lệ phí theo quy định và chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn giải quyết.
+ Phòng chuyên môn Sở Công Thương tiếp nhận trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ có văn bản yêu cầu người sử dụng lao động bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét các điều kiện thực tế khác để tổ chức huấn luyện và tham mưu Lãnh đạo Sở quy định cụ thể thời gian tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch căn cứ vào tình hình thực tế, số lượng người lao động được đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện nhưng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
+ Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động được kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu, Sở Công Thương cấp mới thẻ an toàn điện cho người lao động.
+ Trường hợp từ chối huấn luyện, sát hạch và cấp mới thẻ an toàn điện, Sở Công Thương phải trả lời người sử dụng lao động bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Công Thương.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;
+ 02 ảnh (2x3)cm.

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại kiểm tra đạt yêu cầu

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Điện
Kết quả thực hiện Thẻ an toàn điện theo mẫu phụ lục I Thông tư số 31/2014/TT-BCT
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu

Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo mới được tuyển dụng hoặc chuyển từ công việc khác sang.

Cơ sở pháp lý

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực;
- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

Tài liệu đính kèm