Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Thành lập Hội công chứng viên (Mức 4)
Trình tự thực hiện

- Ban vận động thành lập Hội công chứng viên xây dựng Đề án thành lập Hội công chứng viên gửi Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ thẩm định;
- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên;
- UBND tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên.

Cách thức thực hiện

Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đề án thành lập Hội công chứng viên;
- Tờ trình Đề án;
- Báo cáo thẩm định Đề án.

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội công chứng viên, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên;
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Công chứng
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép thành lập, văn bản từ chối cho phép thành lập Hội công chứng viên
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật công chứng số 53/2014/QH13;
- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

Tài liệu đính kèm