Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam; Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Đấu thầu: lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 19/1/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3013/QĐ-UBND Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam; Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Đấu thầu: lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm