Thứ bảy, 30/09/2023 23:46 Thứ bảy, 30/09/2023

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 243/BC-UBND về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm