Siết chặt chất lượng công trình giao thông

Chỉ thị về nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông yêu cầu người đứng đầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án (QLDA) củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo chuyên nghiệp hơn, nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng. Các chủ đầu tư, Ban QLDA quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư và nhiệm vụ được Bộ GTVT phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, người đứng đầu chủ đầu tư, Ban QLDA phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Chỉ thị của Bộ GTVT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA sau khi được giao nhiệm vụ quản lý các chương trình, dự án cần có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết cho từng chương trình, dự án, từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn thực hiện và giai đoạn kết thúc xây dựng dự án.

Trong đó, kế hoạch thực hiện phải gắn với kế hoạch giải ngân, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ yêu cầu, có dự phòng cho các yếu tố bất lợi như điều kiện thời tiết, tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đối với quản lý thi công xây dựng công trình, Bộ GTVT tải yêu cầu chủ đầu tư, Ban QLDA quản lý chặt chẽ, toàn diện mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong từng giai đoạn như tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, tư vấn kiểm định công trình.

Về công tác lựa chọn nhà thầu, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện việc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, tư vấn, phí tư vấn sử dụng nguồn vốn trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Riêng các gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA, cần thực hiện đấu thầu theo quy định, hướng dẫn của nhà tài trợ, trong quá trình thực hiện, cần đề xuất nhà tài trợ ưu tiên áp dụng đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư, Ban QLDA thực hiện nghiêm việc bảo mật thông tin trong đấu thầu; nghiêm cấm các hành vi gian lận, cản trở, thông thầu, tiết lộ thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu và các hành vi bị cấm. Nghiêm cấm các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.

Theo Bộ GTVT, Bộ đã thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho các chủ đầu tư, Ban QLDA, đồng thời phân định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, cũng như các chế tài xử lý. Nên công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được thực hiện tốt hơn, chất lượng cao hơn, đảm bảo tiến độ yêu cầu, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Dẫu vậy, vẫn còn một số chủ đầu tư, Ban QLDA, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công chưa thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, chưa sâu sát trong quá trình thực hiện dự án theo quy định pháp luật và nhiệm vụ được Bộ GTVT phân cấp, ủy quyền. Một số dự án chậm tiến độ chưa được khắc phục dứt điểm. Việc sửa chữa khắc phục các khiếm khuyết, các hư hỏng cục bộ trong giai đoạn bảo hành chưa được thực hiện kịp thời. Vì vậy, cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý đầu tư xây dựng./.

Nguồn: dangcongsan.vn