Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022

Ngày 23/12/2022, Cục Thống kê ban hành văn bản số 836/BC-CTK báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm