Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tam Nông

PhuthoPortal - Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3581/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tam Nông.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm