Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh

PhuthoPortal - Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3568/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh.

Theo đó, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: Tổng diện tích đất tự nhiên là 15.736,97 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp 11.339,06 ha (Đất chuyên trồng lúa nước 1.815,79 ha)

+ Đất phi nông nghiệp 4.345,88 ha.

+ Đất chưa sử dụng 52,03 ha.

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023: Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án là 533,95 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp 496,62 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là 132,38 ha).

+ Đất phi nông nghiệp 37,33 ha.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 614,83 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 592,29 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là 145,87 ha).

+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 13,81 ha.

+ Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 8,73 ha.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023: Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2023 là 4,96 ha, trong đó:

+ Chuyển sang các mục đích đất nông nghiệp là 0,06 ha.

+ Chuyển sang các mục đích đất phi nông nghiệp là 4,90 ha.

5. Danh mục dự án thực hiện trong năm 2023: Tổng số 136 dự án, trong đó 22 dự án đăng ký mới và 114 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

6. Danh mục dự án không khả thi, hủy bỏ: Tổng số 01 dự án.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang