Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lâm Thao

PhuthoPortal - Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3579/KH-UBND về việc phê duyệt Kề hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lâm Thao.

Theo đó, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lâm Thao với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: Tổng diện tích đất tự nhiên là 9.835,41 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp 5.741,20 ha (Đất chuyên trồng lúa nước 2.864,42 ha).

+ Đất phi nông nghiệp 4.071,98 ha.

+ Đất chưa sử dụng 22,24 ha.

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023: Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án là 353,85 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp 329,07 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là 263,30 ha).

+ Đất phi nông nghiệp 24,78 ha.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023: Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 370,5 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 346,10 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là 272,12 ha).

+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 6,30 ha.

+ Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 18,10 ha.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023: Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2023 là 0,05 ha, chuyển sang các mục đích đất phi nông nghiệp.

5. Danh mục dự án thực hiện trong năm 2023: Tổng số 147 dự án với diện tích 414,89 ha. Trong đó 24 dự án đăng ký mới với diện tích 37,38 ha và 123 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 với diện tích 377,51 ha.

6. Danh mục dự án không khả thi, hủy bỏ: Tổng số 13 dự án với diện tích 13,92 ha.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang