Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Khê

PhuthoPortal - Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3577/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Khê.

Theo đó, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Khê với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: Tổng diện tích đất tự nhiên là 23.392,48 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 17.460,79 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 2.880,62 ha).

+ Đất phi nông nghiệp: 5.805,08 ha.

+ Đất chưa sử dụng: 126,61 ha.

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023: Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án là 385,81 ha, trong đó:

- Thu hồi đất nông nghiệp với tổng diện tích: 348,40 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 72,94 ha).

- Thu hồi đất phi nông nghiệp với tổng diện tích: 37,41 ha.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023: Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 716,68 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 693,29 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 193,55 ha).

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 3,0 ha.

- Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 20,39 ha.

 4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023: Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 7,01 ha, trong đó: đất phi nông nghiệp là 7,01 ha.

5. Danh mục dự án thực hiện trong năm 2023: Tổng số 176 dự án, trong đó 25 dự án đăng ký mới và 151 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

 6. Danh mục dự án không khả thi, hủy bỏ: Tổng số 20 dự án.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang