Năm 2022: HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động, ban hành nhiều quyết sách quan trọng

PhuthoPortal - Năm 2022 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 là kết quả của việc phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Trong đó, có vai trò đặc biệt quan trọng của cơ quan dân cử với việc tiếp tục đổi mới hoạt động, ban hành những quyết sách thiết thực, khả thi tạo động lực thúc đẩy cho sự phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh bên lề Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XIX (Tháng 7/2022)

Ban hành nhiều quyết sách thiết thực

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và cụ thể hóa thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, năm 2022, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ họp, với 46 nghị quyết được thông qua đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Để nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp, nhất là quyết định đúng và trúng những vấn đề quan trọng của địa phương, công tác chuẩn bị được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện từ sớm; quy định rõ thời gian hoàn thành và đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuẩn bị bảo đảm quy trình, thủ tục hồ sơ theo đúng quy định. Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh luôn đặt yêu cầu cao đối với các cơ quan liên quan trong việc nâng cao chất lượng chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị các vấn đề của địa phương để các nghị quyết được ban hành sớm đi vào cuộc sống, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao.

Quá trình tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các sở, ban, ngành tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ việc ban hành chương trình xây dựng pháp luật, đến việc tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của văn bản và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND trước khi trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp.

Công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết được tiến hành kỹ lưỡng, chặt chẽ. Trong quá trình thẩm tra, nếu cần thiết các Ban có thể tổ chức khảo sát thực tế để nắm bắt, thu thập thông tin liên quan đến nội dung thẩm tra. Báo cáo thẩm tra thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng vấn đề, vừa mang tính phản biện cao vừa đảm bảo tính thuyết phục, cung cấp những thông tin cần thiết giúp đại biểu tập trung thảo luận trước khi xem xét, quyết định. Tại kỳ họp, các đại biểu tiếp tục thảo luận, làm sáng tỏ, thấu đáo nhiều vấn đề, đặc biệt là về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận cao trong việc biểu quyết thông qua các nghị quyết, tạo tiền đề để các nghị quyết, kết luận kỳ họp sớm được triển khai có hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu cùng các đại biểu trao đổi về hoạt động của HĐND các huyện, thành, thị lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong năm 2022, HĐND tỉnh tổ chức 3 kỳ họp (trong đó có 2 kỳ họp thường lệ và 1 kỳ họp chuyên đề); đã ban hành 46 nghị quyết (18 nghị quyết quy phạm pháp luật, 2 nghị quyết về nhân sự và 26 nghị quyết cá biệt). Trong đó có các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển của tỉnh năm 2022 và trong những năm tới như: Các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công; các nghị quyết triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; các nghị quyết liên quan đến các dự án, công trình của tỉnh…

Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định. Việc thông qua nghị quyết được thực hiện chặt chẽ đúng luật định, sát với thực tiễn cuộc sống và có tính khả thi cao. Nội dung nghị quyết là những đòi hỏi từ thực tiễn, những quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước cần được cụ thể hóa tại địa phương, có tác động sâu rộng đến công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát

Một nội dung nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022 là nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát. Ngay từ đầu năm, căn cứ vào chương trình giám sát theo Nghị quyết HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng chương trình công tác của Thường trực, các Ban và cơ quan tham mưu, giúp việc theo hướng khoa học, cụ thể từng đầu việc, phân rõ lịch giám sát, khảo sát theo từng quý, từng tháng. Các cuộc giám sát của Thường trực, các Ban đều được chuẩn bị chu đáo, công phu, có kế hoạch rõ ràng, xác định đúng và trúng mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, đối tượng cũng như thời gian thực hiện. Quá trình giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả, trúng các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, không có sự trùng lặp, chồng chéo nội dung, thời gian, đơn vị chịu sự giám sát.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về hoạt động quy hoạch, cấp giấy phép, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại thị xã Phú Thọ

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan trong hoạt động giám sát. Qua đó, vừa phát huy trí tuệ của đại biểu vừa cung cấp thông tin, tạo tiếng nói thống nhất, hiệu quả hơn trên diễn đàn dân cử. Trong năm 2022, HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 25 cuộc giám sát, trong đó Thường trực HĐND tỉnh giám sát 2 cuộc; các Ban của HĐND tỉnh giám sát 10 cuộc; các Tổ đại HĐND tỉnh giám sát 13 cuộc. Qua các cuộc giám sát, HĐND tỉnh đã có 437 kiến nghị gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan khác.

Thông báo kết luận sau giám sát đều bảo đảm khái quát, rõ ràng, nêu bật được những kết quả đạt được, chỉ rõ những vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân cụ thể. Từ đó, đưa ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất để triển khai tốt các nhiệm vụ. Quá trình theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, thực hiện tái giám sát được chú trọng và phân công theo từng lĩnh vực tới các Ban và Văn phòng tham mưu, giúp việc. Thông qua các hoạt động giám sát đã phát hiện và kiến nghị kịp thời những vấn đề trong quá trình quản lý, điều hành các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan ở trung ương và địa phương, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở địa phương.

Năm 2022 khép lại, hoạt động của cơ quan dân cử đã có những đổi mới, quyết liệt để bảo đảm chất lượng các quyết sách cũng như việc thực hiện các cam kết, lời hứa; tinh thần thẳng thắn, cộng đồng trách nhiệm trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bên cạnh đó, chất lượng và tâm huyết đại biểu dân cử được nâng lên, đặc biệt sự đồng hành tin tưởng của cử tri và các tầng lớp nhân dân chính là “chìa khóa” góp phần quan trọng để cơ quan dân cử khẳng định rõ vai trò, trọng trách to lớn trước vận mệnh của quốc gia, từng địa phương.

“Năm 2023 - năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, năm giữa nhiệm kỳ của cơ quan dân cử, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đồng thời tiếp tục mở ra nhiều cơ hội về sự thay đổi, thích ứng trong điều kiện mới. HĐND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tiếp tục đổi mới, nâng cao vị thế, chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát HĐND, lựa chọn những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, những điểm nghẽn để phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới phương thức chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng thực chất, hiệu quả” - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm nhấn mạnh.

Hương Giang