Ngành Tuyên giáo Phú Thọ khẳng định vai trò “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

PhuthoPortal - Năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh có những bước phục hồi mạnh mẽ. Môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Những thành tựu đạt được gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, nỗ lực của nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác Tuyên giáo. Ngành Tuyên giáo bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng để xác định hình thức tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp; chủ động, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùngvà Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trịnh Hùng Sơn trao Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các tập thể hoàn thành xuất sắc tiêu biểu nhiệm vụ Tuyên giáo năm 2022

Những dấu ấn nổi bật

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chủ trương, quan điểm của Đảng trên các lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, biên soạn lịch sử đảng bộ các cấp, hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực công tác. Trong năm, hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh đã tham mưu giúp cấp ủy ban hành trên 700 văn bản. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy ban hành hơn 50 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đồng thời ban hành gần 600 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Các nghiên cứu, đề xuất sát, đúng với tình hình phát triển của tỉnh, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai các chủ trương của tỉnh, của địa phương.

Dấu ấn nổi bật của ngành Tuyên giáo toàn tỉnh trong năm đó là đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Toàn ngành đã triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, có sự kết hợp cả hội nghị trực tuyến và trực tiếp, vừa học tập vừa kết hợp nghiên cứu trao đổi, tổ chức cho các nhóm đối tượng cán bộ chủ chốt các cấp; cán bộ, đảng viên; văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên báo chí… 100% các tổ chức Đảng tổ chức học tập các đợt học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đạt tỷ lệ trên 96% cán bộ, đảng viên tham gia. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng 1 thí sinh tham gia và xuất sắc đạt giải Nhì tại Chung khảo toàn quốc Hội thi báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức thành công Hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh 2022; bồi dưỡng cho 1 giảng viên tham gia và giành giải Ba chung khảo Hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi toàn quốc; đạt giải A Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Trung ương tổ chức.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XIII, tỉnh Phú Thọ có tổng số 244 điểm cầu từ tỉnh đến xã với trên 26.700 cán bộ, đảng viên tham dự

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các phong trào, cuộc vận động đang diễn ra trong Đảng, trong xã hội. Toàn tỉnh đã lựa chọn, giới thiệu 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể, 2 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

Các hoạt động tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, đảm bảo tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức linh hoạt, sinh động, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động của toàn xã hội. Công tác chỉ đạo, định hướng, dẫn dắt thông tin, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản tiếp tục có nhiều đổi mới. Thực hiện tốt việc theo dõi, điểm thông tin báo chí và mạng xã hội hằng ngày, các vấn đề báo chí phản ánh được tổng hợp và đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, kiểm tra làm rõ và xử lý.

Hoạt động Ban Chỉ đạo 35 linh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện và yêu cầu mới. Duy trì và phát triển hệ thống các trang website, fanpage, facebook,... cùng với cơ quan báo chí của tỉnh tạo thành mạng lưới truyền thông rộng rãi để phục vụ công tác tuyên truyền với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính; tăng cường đăng tải, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc. Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã viết hơn 500 bài; đăng tải, chia sẻ hơn 30.000 tin, bài trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; tiến hành xác minh, thu thập thông tin 278 tài khoản mạng xã hội. Các lực lượng tỉnh đã cùng với lực lượng 35 của cả nước báo xấu 462 lượt tài khoản facebook, trang fanpage, youtube đăng tải thông tin không đúng sự thật, thông tin sai trái, thù địch, phản động.

Công tác tuyên giáo đảm bảo toàn diện, thường xuyên, hiệu quả, thiết thực

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, năm bản lề để Đảng bộ, hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Với phương châm “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ” toàn ngành Tuyên giáo quyết liệt, khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm, kế hoạch công tác năm 2023. Trong đó, lực lượng Tuyên giáo của tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tập trung tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên giáo đảm bảo toàn diện, thường xuyên, hiệu quả, thiết thực.

Năm 2022, ngành Tuyên giáo tổ chức thành công Hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh 2022 và có 1 giảng viên giành giải Ba chung khảo Hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi toàn quốc

Công tác tuyên truyền sử dụng tất cả các loại hình thông tin, tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; kịp thời cung cấp thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế. Từ đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Ngành Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là tán phát các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, internet và mạng xã hội.

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo tiếp tục tham mưu chỉ đạo hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và Luật Báo chí. Chú trọng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; phối hợp rà soát, xác minh, báo cáo xem xét, xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin không chính xác, không đúng với tôn chỉ, mục đích.

Chủ động phối hợp với các cơ quan nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội thông qua nắm tình hình, tổ chức điều tra dư luận xã hội; thực hiện tốt quy chế phối hợp với UBND cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, không để xảy ra “điểm nóng”.

Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, cung cấp thông tin thời sự; duy trì thường xuyên việc tổ chức hội nghị báo cáo viên theo định kỳ, đột xuất. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu đúng, trúng những vấn đề công tác khoa giáo đang đặt ra trên từng lĩnh vực; chú trọng tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hương Giang