Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp giấy phép chặt hạ, chuyển dịch cây xanh đô thị (TTHC mức 2) Sở Xây dựng
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cho các khu vực trong đô thị (TTHC mức 1) Sở Xây dựng
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù (TTHC mức 1) Sở Xây dựng
Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán trong trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trong trường hợp thiết kế 2 bước (TTHC mức 2) Sở Xây dựng
Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác (TTHC mức 2) Sở Xây dựng
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (TTHC mức 2) Sở Xây dựng
Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn khác (TTHC mức 2) Sở Xây dựng
Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách (TTHC mức 2) Sở Xây dựng
Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (TTHC mức 2) Sở Xây dựng
Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (TTHC mức 2) Sở Xây dựng