Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) (mức độ 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp (mức độ 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản (mức độ 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu (mức độ 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án (mức độ 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (mức độ 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (mức độ 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp...(mức độ 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (mức độ 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư