Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Thẩm định thành lập khu dân cư (Mức độ 2) Sở Nội vụ
Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (Mức độ 2) Sở Nội vụ
Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (Mức độ 2) Sở Nội vụ
Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (Mức độ 2) Sở Nội vụ
Hội tự giải thể (Mức độ 4) Sở Nội vụ
Tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (Mức độ 2) Sở Nội vụ
Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Mức độ 2) Sở Nội vụ
Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh (Mức độ 2) Sở Nội vụ
Đổi tên quỹ (Mức độ 4) Sở Nội vụ
Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Mức độ 2) Sở Nội vụ