Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Sở Tài nguyên và Môi trường
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Sở Tài nguyên và Môi trường
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Sở Tài nguyên và Môi trường
Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Sở Tài nguyên và Môi trường
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Sở Tài nguyên và Môi trường