Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (TTHC mức I) Sở Công thương
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG (TTHC mức I) Sở Công thương
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG (TTHC mức I) Sở Công thương
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức I) Sở Công thương
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức I) Sở Công thương
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức I) Sở Công thương
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức I) Sở Công thương
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức I) Sở Công thương
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức I) Sở Công thương
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (TTHC mức I) Sở Công thương