51 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử

PhuthoPortal - Ngày 21/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 4187/ UBND-NCKS về việc tích hợp danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 3, 4 ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử.

Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Viễn thông Phú Thọ khẩn trương xây dựng, kết nối phần mềm, đảm bảo các biện pháp kỹ thuật cho việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC mức độ 3, 4 ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; đồng thời tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến để đáp ứng yêu cầu dịch vụ công mức độ 4.

 2. Các sở, ban, ngành: Tổ chức triển khai ngay việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC của tổ chức, công dân thuộc danh mục TTHC nêu trên đảm bảo quy trình xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp). Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo triển khai đồng loạt các thủ tục theo Danh mục TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả trên môi trường điện tử và qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với các lĩnh vực thuộc ngành quản lý.

3. Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên rà soát, đồng bộ hóa thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

4. Viễn thông Phú Thọ đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và tăng cường hướng dẫn cán bộ, công chức các sở, ngành trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trên Cổng dịch vụ công.

5. UBND các huyện, thành, thị; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác để nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị nắm được quy trình cũng như tác dụng của việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến theo đúng Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Danh mục TTHC cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử

BBT