91 mùa xuân có Đảng soi đường

PhuthoPortal - Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”… Trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang, Đảng ta đã mang lại những mùa xuân tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trong chặng đường của những mùa xuân ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ luôn tuyệt đối trung thành, vững tin một lòng theo Đảng.

Dưới  sự lãnh đạo của Ðảng, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân Việt Nam đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp; làm nên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, Đảng ta đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước (năm 1986). Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế, Đảng ta lãnh đạo tiến hành kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã thu được những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong suốt 91 năm qua là minh chứng hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy được kết tinh bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng đã kết hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa đất nước vươn lên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian trưng bày bày sách, báo, tạp chí, tư liệu, tác phẩm văn học nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp nối truyền thống hào  hùng của dân tộc, trải qua 81 năm với 19 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, cùng với quân dân cả nước lập nên nhiều kỳ tích trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban cán sự tỉnh đã phát triển cơ sở, phát triển tổ chức mặt trận, các đoàn thể phản đế và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Phong trào cách mạng trong tỉnh đang trên đà phát triển thì thực dân Pháp đã tập trung lực lượng đàn áp dã man, gây tổn thất lớn cho phong trào cách mạng của tỉnh và phá vỡ Ban cán sự tỉnh. Tháng 6/1942, Xứ ủy Bắc Kỳ cử cán bộ về phục hồi cơ sở và đào tạo cán bộ cung cấp cho phong trào. Tháng 5/1944, Ban cán sự tỉnh được tái lập - đây chính là những nhân tố quan trọng đưa phong trào cách mạng trong tỉnh chuyển lên bước mới.

Mở đầu cao trào chống Nhật cứu nước trong tỉnh là các cuộc đấu tranh phá các kho thóc gạo của Nhật. Toàn tỉnh đã phá 14 kho thóc gạo của Nhật, thu hàng ngàn tấn thóc cứu đói cho nhân dân trong tỉnh và đồng bào các tỉnh vùng xuôi. Song song với các cuộc đấu tranh kinh tế là hàng loạt các cuộc đấu tranh chính trị dưới hình thức diễn thuyết xung phong, mít tinh, hô hào nhân dân chuẩn bị khởi nghĩa diễn ra ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Ngày 25/8/1945 là ngày kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám trên phạm vi toàn tỉnh.

Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng tháng Tám, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phú Thọ không những chiến thắng giặc đói, giặc dốt, xây dựng thành công hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng ngày càng vững chắc, mà còn đập tan âm mưu xâm lược và hành động chống phá cách mạng Việt Nam của quân Tưởng và bè lũ tay sai, giữ vững chính quyền cách mạng.

Tháng 12/1946, thực hiện lời kêu gọi cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phú Thọ cùng với cả nước đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược. Trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến, quân và dân Phú Thọ đã tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn tên địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng của địch, làm thất bại mọi mưu toan xâm lược của kẻ thù; đồng thời, đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho các chiến trường.

Trong suốt chặng đường 21 năm (1954 - 1975) vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ không chỉ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương, mà còn thực hiện nhiệm vụ của “hậu phương lớn”, huy động cao nhất sức người, sức của cho kháng chiến. Chỉ tính riêng từ năm 1965 đến năm 1975, Phú Thọ có 92.782 thanh niên vào bộ đội, 4.000 người tham gia lực lượng thanh niên xung phong. Cùng với lực lượng bổ sung cho quân đội, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trên 600 đơn vị dân quân, du kích và tự vệ với gần 20.000 cán bộ, chiến sỹ; huy động hàng chục vạn lượt người phục vụ các chiến trường; hàng triệu ngày công vận chuyển, sơ tán, cất giấu hàng hóa, sửa chữa cầu đường, san lấp hố bom giữ vững mạch máu giao thông. Trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, lực lượng dân quân, du kích và tự vệ tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực đánh địch hàng trăm trận lớn nhỏ, lập nhiều chiến công oanh liệt.

Đường phố Việt Trì rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

81 năm qua, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ tỉnh quan tâm xây dựng cả về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mỗi một giai đoạn, mỗi một kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh đều xác định mục tiêu và những khâu đột phá cụ thể để hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, Phú Thọ đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh có trình độ phát triển hàng đầu của khu vực trung du và miền núi Bắc bộ.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt, năm mở đầu của một nhiệm kỳ mới với những mục tiêu và nhiệm vụ mới. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 81 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là dịp để chúng ta tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng. Đây cũng là dịp để toàn Đảng toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Khuất Thủy