Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ Ba

PhuthoPortal - Ngày 3/2/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ Ba với hình thức trực tuyến đánh giá kết quả năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ Ba - Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ (Ảnh TTXVN)

Đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định  ý nghĩa to lớn của CCHC là để thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; giảm thời gian cho cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ của mình; giảm chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh; tăng cường năng lực cạnh tranh, làm cho môi trường sinh thái hành chính trong sạch, minh bạch.

Về nhiệm vụ của công tác CCHC trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần cùng Chính phủ hoàn thành thắng lợi phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”.

Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra năm 2023 đã phê duyệt. Bộ Nội vụ tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của các bộ, các tỉnh và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022, bảo đảm chính xác, khách quan và công bằng. Các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương. Tổ chức triển khai có hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, hướng dẫn, chuẩn hóa quy trình, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp thôn, xóm, tổ để hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Năm 2022, công tác CCHC đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu năm, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tác động tích cực đến hành động của chính quyền các cấp, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả CCHC. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo.

CCHC đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; cải cách TTHC; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số. Trong năm 2022 đã cắt giảm 1.041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, gồm: 488 TTHC; 8 tiêu chuẩn, quy chuẩn; 46 yêu cầu, điều kiện; 21 chế độ báo cáo và 478 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Các bộ, ngành đã ưu tiên rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa đối với 59 TTHC/nhóm TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên 12 lĩnh vực quản lý nhà nước.

Đối với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã sắp xếp, giảm 17 Tổng cục và tổ chức tương đương; giảm 145 Vụ và tương đương; giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành.

Tại địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND tỉnh và cấp huyện; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm 2022, Bộ Nội vụ đã đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Đến nay, 100% bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số; 63/63 địa phương đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng; 46/63 địa phương đã triển khai xây dựng mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp cơ sở; tổng số Tổ công nghệ số cộng đồng cả nước đạt 68.933 tổ, thu hút hơn 320 nghìn thành viên tham gia.

22/22 bộ, cơ quan ngang bộ; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh (LGSP) và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ 100%; 19/22 bộ, cơ quan ngang bộ và 62/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0.

Tỷ lệ dịch vụ công có đủ điều kiện được đưa lên cung cấp trực tuyến mức độ 4 đạt 100%, tăng 4% so với năm 2021. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ TTHC đạt 52,80%, tăng 17,50% so với năm 2021.

Thu Hương