Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 26/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, gồm:

- Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính;

- Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai;

- Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất.

Quyết định này áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và là cơ sở để lập, thẩm định, thanh toán, quyết toán các dự án, thiết kế Kỹ thuật - Dự toán về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT