Ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 21/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2478/QĐ-UBND về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ban hành danh sách mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, gồm:

Danh sách mã định danh của các đơn vị cấp 1 gồm 1 mã là UBND tỉnh Phú Thọ (Phụ lục I)

Danh sách mã định danh của các đơn vị cấp 2, gồm 40 mã (Phụ lục II)

Danh sách mã định danh của các đơn vị cấp 3, gồm 616 mã  (Phụ lục III)

Danh sách mã định danh của các đơn vị cấp 4, gồm 1.071 mã (Phụ lục IV)

Danh sách đóng mã định danh điện tử, gồm 267 mã (Phụ lục V).

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Các phụ lục đính kèm

Hương Giang