Ban hành mới, bãi bỏ 47 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 7/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Theo đó, ban hành mới 21 thủ tục hành chính; bãi bỏ 26 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: 398 đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.2222.555

Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ http://dichvucong.phutho.gov.vn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT