Ban hành mới, chuẩn hóa, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ 57 TTHC trong lĩnh vực công chứng, giám định tư pháp, lý lịch tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

PhuthoPortal - Ngày 7/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, chuẩn hóa và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng, giám định tư pháp, lý lịch tư pháp; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng, giám định tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

Theo đó, ban hành mới, chuẩn hóa và sửa đổi, bổ sung 19 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chứng; 9 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giám định tư pháp; 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp.

Bãi bỏ 26 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chứng, giám định tư pháp.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: 398 đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.2222.555

Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ http://dichvucong.phutho.gov.vn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quyết định số 1610/QĐ-UBND

Phụ lục

Phụ lục danh mục TTHC ban hành mới, chuẩn hóa và sửa đổi, bổ sung 

Phụ lục danh mục TTHC bị bãi bỏ

BBT