Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế 25 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa

PhuthoPortal - Ngày 31/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải.

Theo đó, 10 thủ tục hành chính mới ban hành gồm: Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa; Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa; Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa; Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa; Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa; Thiết lập khu neo đậu; Công bố hoạt động khu neo đậu; Công bố đóng khu neo đậu; Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính về "Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa" và "Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa".

Thay thế 13 thủ tục hành chính gồm: Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng; Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa; Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính; Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính; Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa; Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa; Công bố hoạt động bến thủy nội địa; Công bố hoạt động cảng thủy nội địa; Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không có nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài; Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương; Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng; Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa; Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT