Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ.

Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các cơ quan trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức tham gia quá trình giải quyết TTHC qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2021 thay thế Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT