Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND về quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Phú Thọ.

Quy chế bao gồm 3 Chương, 9 Điều, quy định nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp giữa Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (Trung tâm IOC) với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; giữa Trung tâm IOC với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc phối hợp cung cấp, cập nhật, xử lý, phân tích các dữ liệu về kinh tế - xã hội của tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động của Trung tâm IOC.

Quy chế đề ra 5 nguyên tắc phối hợp gồm:

1. Tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực và chính xác. Bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ dữ liệu và phân phối dữ liệu.

2. Đảm bảo mục tiêu hiệu quả hoạt động của Trung tâm điều hành; nâng cao chất lượng phục vụ chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện.

3. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phối hợp chặt chẽ, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ trong quản lý và thực thi công vụ giữa các Sở, ban, ngành, địa phương, Trung tâm điều hành.

4. Trung tâm điều hành đảm bảo vai trò là đầu mối phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

5. Người đứng đầu các Sở, ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định; đồng thời có trách nhiệm trả lời, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, đơn vị về thông tin, dữ liệu cung cấp.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT