Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo tại Kỳ họp thứ Ba

PhuthoPortal - Ngày 2/12/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra

Dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư năm 2022; quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; giao thẩm quyền cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ.

Các đại biểu thống nhất với nội dung báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng, áp dụng hệ số K để đẩy nhanh công tác giải phòng mặt bằng; tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cần có hướng dẫn cụ thể cho việc vận hành Bệnh viện dã chiến tuyến huyện; hỗ trợ phụ cấp cho tổ COVID-19 cộng đồng; phân bổ, điều tiết hợp lý nguồn ngân sách theo phân cấp...

Đồng chí Trịnh Thế Truyền - TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Thực nhấn mạnh: Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng với sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt và vượt kế hoạch.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; công tác xử lý ô nhiễm môi trường; kiểm tra, rà soát thực trạng việc sử dụng đất công ích, từ đó có giải pháp xử lý nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai. Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư công đảm bảo theo quy định; đồng thời có giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công... Đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan bổ sung, làm rõ nội dung các đại biểu đề xuất, góp ý để hoàn thiện báo cáo trình HĐND tỉnh.

Đồng chí Vương Thị Bảy - TUV, Giám đốc Sở Tài chính trình bày các tờ trình dự thảo nghị quyết

Cũng trong chương trình làm việc buổi chiều cùng ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thẩm tra các nội dung: Quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 - 2024; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 - 2025; quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025; quy định một số chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ; quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; quy định về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện; quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; thông qua danh mục các dự án quốc phòng, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm 2020 - 2024.

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản đồng tình với các nội dung được trình, thống nhất với sự cần thiết và thẩm quyền ban hành các nghị quyết. Về mức chi cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, tăng mức hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư. HĐND tỉnh cần sớm ban hành cơ chế hỗ trợ cho những cán bộ dôi dư sau sáp nhập; số chi chuyển nguồn phải đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước hiện hành; tăng cường liên kết chế biến tiêu thụ sản phẩm…

Nguyễn Hòa