BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN LÂM THAO NĂM 2012

STT

DIỄN GIẢI

A

ĐẤT VEN ĐƯỜNG QUỐC LỘ

I

Đất hai bên đường ven Quốc lộ 32C

B

ĐẤT VEN ĐƯỜNG TỈNH LỘ

II

Đường tỉnh 320 (đê sông Hồng)

III

Đất hai bên đường tỉnh 324B

IV

Đất hai bên đường tỉnh 324C

V

Đất hai bên đường tỉnh 324

C

ĐẤT Ở TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN

I

Thị trấn Lâm Thao

II

Thị trấn Hùng Sơn

III

Xã Xuân Huy

IV

Xã Thạch Sơn

V

Xã Tiên Kiên

VI

Xã Hợp Hải

VII

Xã Sơn Dương

VIII

Xã Tứ Xã

IX

Xã Bản Nguyên

X

Xã Cao Xá

XI

Xã Sơn Vi

XII

Xã Vĩnh Lại

XIII

Xã Kinh Kệ

XIV

Xã Xuân Lũng

D

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực

Tổng số xã, thị trấn :14. Trong đó:

1. Thị trấn (2):

Thị trấn Lâm Thao, Thị trấn Hùng Sơn.

2. Xã đồng bằng (10):

Cao Xá; Vĩnh Lại; Kinh Kệ; Tứ Xã; Sơn Vi; Sơn Dương; Hợp Hải; Thạch Sơn; Xuân Huy, Bản Nguyên.

3. Xã miền núi (2):

Tiên Kiên; Xuân Lũng.

 

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm