BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÙ NINH NĂM 2012

 

STT

DIỄN GIẢI

I

ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

1

Đất khu dân cư các xã Trung du (gồm 3 xã: Vĩnh Phú, Tử Đà, Bình Bộ)

2

Đất khu dân cư các xã miền núi (gồm 16 xã có phụ lục đính kèm)

3

Đường quốc lộ

4

Đường tỉnh

5

Các đường khác:

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

1

Đường Quốc lộ II

2

Đường khác:

III

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

Tổng số xã, thị trấn: 19. Trong đó:

1. Thị trấn (01):

Thị trấn Phong Châu

2. Xã Trung du (03):

Vĩnh Phú, Tử Đà, Bình Bộ

3. Xã miền núi (15):

Phù Ninh, An Đạo, Tiên Du, Phú Nham, Phú Lộc, Tiên Phú, Hạ Giáp, Trung Giáp, Bảo Thanh, Gia Thanh, Trị Quận, Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ.

 

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm